Γλώσσα

Με τη σωστή καθοδήγηση τα παιδιά οικοδομούν σταδιακά τη γλώσσα μέσα από επικοινωνιακές δραστηριότητες. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να τους δίνει την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τον γραπτό λόγο μέσα από δραστηριότητες και θεματολογία της καθημερινής ζωής. Παράλληλα, θα πρέπει να τους επιτρέπει να δοκιμάζουν χωρίς να φοβούνται το ενδεχόμενο κάποιου σφάλματος. Με την ανατροφοδότηση που παρέχεται από το ίδιο το υλικό ή τον εκπαιδευτικό, συμβάλλει στο να ξεπεραστούν τα λάθη που είναι φυσικό να γίνουν καθώς αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πορείας ανάπτυξης των γλωσσικών δεξιοτήτων των παιδιών. Με τον τρόπο αυτό, τα παιδιά προετοιμάζονται να ενταχθούν σε μια κοινωνία γραπτής επικοινωνίας όπως η σημερινή με διασκεδαστικό τρόπο.

Αγγλική (17)

Ελληνική (3)