Η Χημεία είναι μία από τις επιστήμες που μελετούν την ύλη και τις ιδιότητές της (η άλλη επιστήμη είναι, κυρίως, η Φυσική). Ειδικότερα, η Χημεία ως επιστήμη ενδιαφέρεται για τη σύνθεση και τη δομή της ύλης, ενώ έχοντας επίγνωση των δύο αυτών χαρακτηριστικών ενός υλικού προσπαθεί να ερμηνεύσει τις ιδιότητές του και ιδιαίτερα τις μεταβολές της σύστασής του, δηλαδή τις χημικές αντιδράσεις στις οποίες αυτό μπορεί να συμμετάσχει.

Η Χημεία προσεγγίζει την ύλη κυρίως στο επίπεδο των ατόμων εξετάζοντας τις αλληλεπιδράσεις τους με άλλα άτομα και μόρια, και ιδιαίτερα ασχολείται με το σχηματισμό και με τις ιδιότητες των χημικών δεσμών. Αν και στη φύση δεν υπάρχουν πολύ περισσότερα από 100 διαφορετικά είδη ατόμων (στοιχεία) οι διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορούν αυτά να συνδυαστούν μεταξύ τους δίνει μια τεράστια ποικιλία μορίων (ενώσεων), καθιστώντας τη Χημεία μια συναρπαστική επιστήμη.

Νανοτεχνολογία (6)

Αναλώσιμα (Χημείας) (152)

Γενικός Εξοπλισμός (Εργαστηρίου) (108)

Εργαστηριακοί Ζυγοί (6)

Όργανα - Συσκευές (Χημείας) (103)

Πλαστικά (67)

Πορσελάνες - Κεραμικά (8)

Υαλικά (101)

Χημεία Μικροκλίμακας (5)

Χημικά Αντιδραστήρια (451)