Μαθηματικά στη προσχολική ηλικία σημαίνει γερές βάσεις της μαθηματικής σκέψης.

Η βιωματική κατανόηση μαθηματικών εννοιών μπορεί να γίνει σε ένα μαθησιακό πλαίσιο στο οποίο οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά έχοντας ένα κίνητρο και ένα στόχο να πραγματοποιήσουν. Αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού που συμπληρώνει και ενισχύει τη μαθησιακή διαδικασία.

Αρίθμηση (Προσχολικά) (124)

Μέτρηση - Ταξινόμηση (45)

Μοτίβα - Σειρές (28)

Πιθανότητες (17)

Σχήματα (94)